Pracovně právní vztahy mohou mít celou řadu podob. Jednou z nich je i dohoda o pracovní činnosti. Tu je možné uzavřít v podstatě kdykoliv, a to s libovolným počtem zaměstnanců. Oproti klasické pracovní smlouvě má dohoda o pracovní činnosti jedno privilegium. U jednoho zaměstnavatele nesmí odpracované hodiny překročit za jeden týden polovinu běžné pracovní doby. Což činí 20 hodin. Není také možné čerpat dovolenou.

nájemní smlouva

 • DPČ musí být uzavřena písemně a stejným způsobem se vypovídá.
 • A o bez udání důvodu.
 • Výpovědní doba je určena na 15 dní.

DPČ je výhodná především pro studenty, kteří potřebují zaměstnání pouze na určitou dobu.

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Pokud si pronajmete bydlení, pak vám mohou být nabídnuty dvě možnosti. Buď nájemní smlouva na dobu neurčitou anebo na dobu určitou. Pronajímatelé většinou volí spíše druhou možnost. Chrání tak sami sebe před nezodpovědnými nájemníky.

 • Nájemní smlouva na dobu určitouale může být v určitém ohledu výhodná i pro pronajímatele.
  • A to v případě, že si nájemce není jistý, zda v obci bude chtít setrvat delší dobu.

Nájemcem může být vždy jen fyzická osoba. Pronajímatelem se může stát osoba právnická.Nájemní smlouva musí být vždy v písemné formě.

 • Ukončení nájemní smlouvy může proběhnout:
  1. dohodou stran
  2. uplynutím doby
  3. výpovědí nájemce

dohoda o pracovní činnosti

Smlouva o dílo

Jednou z nejvíce využívaných smluvních typů je smlouva o dílo. Jedná se o závazkový právní vztah, kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad pro objednavatele dílo a objednavatel se zavazuje za něj zaplatit.

 • Tento typ smlouvy se uplatňuje především při stavbách, rekonstrukcích a dalších řemeslných pracích.
 • Může sem ale také patřit online marketing, grafické nebo programátorské služby či konzultace.

Ve smlouvě o dílo musí být jasně uvedeny náležitosti obou stran. Což znamená osobní údaje (datum narození, bydliště, popř. Sídlo firmy, IČO, údaje o rejstříkovém soudu).

 • Výpověď od smlouvy o dílo je možné ve chvíli, kdy dílo neodpovídá dohodnuté kvalitě nebo kvantitě.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup